606 385 646

info@vrkacademy.cz

VRKacademy.cz / Kurzy  / Jaké změny čekají pravděpodobně realitní makléře?

Jaké změny čekají pravděpodobně realitní makléře?

 • Definice realitního zprostředkování
 • Odborná kvalifikace pro realitní makléře
 • Kdo splňuje podmínky – odbornost a kvalifikaci
 • Seznam realitních zprostředkovatelů – MMR
 • Písemná smlouva mezi klientem a realitním zprostředkovatelem
 • Provize
 • Úschova peněz
 • Povinnosti pojištění

Po zákonu, který realitnímu trhu dal jasná pravidla, veřejnost volala téměř třicet let. Schvalování dlouhodobě očekávaného zákona o realitním zprostředkování nebylo jednoduché. Různé zájmové skupiny, nejen z řad realitních makléřů nebo kanceláří, se snažili si zákon upravit k jejich prospěchu. Nyní je schválen zákon, který od původního návrhu doznal mnoho změn, často méně pochopitelných. Přesto lze říct, že i takto upravený zákon je možné považovat za dobrý začátek, na kterém realitní trh dostane „svá pravidla“. Velkým očekáváním je, že ubyde nekalých praktik nepoctivých makléřů.

Jaké změny tedy nový zákon o realitním zprostředkování přinese? Především realitního makléře nebude moc dělat kdokoliv bez odborného vzdělání, zkušeností a/nebo technického zázemí. Zájemci o koupi (nájem) nemovitých věcí stejně jako jejich majitelé budou mít v ruce nástroje, pomocí nichž se budou moc bránit proti nepoctivé práci makléře. Zákon přináší nová pravidla pro vzdělání makléřů, zavedení povinného pojištění, zakotvení pravidel pro výhradní smlouvy, sjednávání provize a poskytování úschov peněz. Realitní transakce by tak měly být pro klienty realitních kanceláří mnohem bezpečnější.

Definice realitního zprostředkování

Pro vyloučení pochybností zákon pro realitní zprostředkování zavádí definici, co je realitní zprostředkování. Vymezuje, jaké činnosti realitní zprostředkování zahrnuje. Pod realitní zprostředkování tak bude moc zahrnout i projekty, jež se prezentují jako „bez realitkové“. Tyto subjekty budou muset svou povahu činnosti buď podřídit zákonu, nebo ji zcela změnit.

Odbornost a kvalifikace

S vymezením realitního zprostředkování úzce souvisí změna živnostenského zákona, který zavádí novou živnost vázanou, a to přímo „Realitní zprostředkování“. Ačkoliv i této živnosti zůstane ohlašovací povinnost, nově budou muset zájemci o dané živnostenské oprávnění doložit odbornost a kvalifikaci, a to vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu, nižším vzděláním společně s tříletou praxí nebo zkouškou odborné způsobilosti (certifikace).

Povinnost prokázat příslušné vzdělání se rovněž týká stávajících makléřů, kterým však zákon ponechává lhůtu 6 měsíců ode dne účinnosti zákona k doložení jejich odborné kvalifikace.

Kdo splňuje podmínky odbornosti a kvalifikace – pro získání živnostenského oprávnění?

 • Nově – Realitní makléři, kteří mají vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělání – Právo, v oblasti vzdělávání – Ekonomické obory se zaměřením na Ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání – Stavebnictví se zaměřením na Stavitelství, také přípravu a realizaci staveb, nebo podobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání.
 • Kvalifikace se nově rozšiřuje také o kurzy MBA
 • Realitní makléři, kteří mají vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkoušku a potřebnou praxi
 • Všichni ostatní realitní makléři pro získání živnostenského oprávnění – musejí udělat zkoušku odborné způsobilosti. (certifikaci)

 

Živnost volná a vázaná?

Současná volná živnost nezanikne. Změní pouze název na „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“. Na základě ní budou moc dále podnikat zejména developeři, správci nemovitých věcí nebo realitní fondy.

Seznam realitních zprostředkovatelů

Velkým přínosem zákona se zdá být také pravděpodobně – seznam realitních zprostředkovatelů, v nichž si bude moci veřejnost existenci živnostenského oprávnění u realitních zprostředkovatelů ověřit. Seznam povede přímo Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

Písemná smlouva mezi klientem a realitním zprostředkovatelem

Zákon stanovuje povinnost uzavřít smlouvu o zprostředkování v písemné formě, což lze rovněž doporučit pro vyloučení případných budoucích sporů. Pokud by totiž smlouva byla uzavřena ústně, nikoliv písemně, může zájemce o nemovitou věc namítat její neplatnost.

Zákon zavádí realitním zprostředkovatelům informační povinnost pod hrozbou možnosti zájemce od smlouvy odstoupit. Poskytnutí informací zájemci je povinen prokazovat realitní prostředkovatel. Zájemce je považován za slabší stranu smluvního vztahu. Informace, které musí být zájemci vždy poskytnuty jsou zejména přesná specifikace nemovitých věcí, jejich stav, informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětných nemovitých věcí, výše provize. Zprostředkovatel je povinen předložit zájemci výpis z katastru nemovitostí ne starší tří dnů rovněž pod hrozbou možnosti zájemce od smlouvy odstoupit.

Zprostředkovatelská smlouva bude mít nově i jasný obsah nebo alespoň jeho podstatnou část, když zákon vymezuje její povinné náležitosti. Při jejich absenci bude smlouva neplatná. Ve smlouvě nesmí chybět označení předmětu převodu nebo užívání, výše kupní ceny nebo nájemného, případně jeho výpočet a pak také přesná výše provize nebo způsob jejího výpočtu.

Výhradní realitní zprostředkování lze se zájemcem (spotřebitelem) ujednat jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Tuto dobu je možné opakovaně prodlužovat, ovšem k prodloužení lze přistoupit nejdříve 30 dnů přede dnem uplynutí ujednané doby. V případě, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní doba může činit maximálně 1 měsíc.

Provize

Zákon dále stanoví podmínky pro sjednání provize, její výše a nároku na ni. Výše provize (nebo způsob jejího určení) musí být přesně zakotvena ve smlouvě o realitním zprostředkování. Nárok na provizi vznikne zprostředkovateli nejdříve při podpisu realitní smlouvy (tj. v případě koupě při podpisu kupní smlouvy). Zákon připouští výjimku sjednanou mezi zprostředkovatelem a zájemcem, ovšem pouze v těch případech, kdy smlouva obsahuje poučení o tom, že splatnost provize není vázána na uzavření realitní smlouvy. Pokud realitní smlouva nebude uzavřena z důvodu nečinnosti, pochybení nebo neposkytnutí odpovídající součinnosti realitního zprostředkovatele nebo byla uzavřena po sjednaném termínu ze stejného důvodu, nárok na provizi zprostředkovateli zaniká.

 

Úschova peněz

Největší kritikou při přípravě realitního zákona prošla úprava úschovy peněz u realitních kanceláří. Výsledek je rozporuplný. Realitní makléř nesmí dle nového zákona o realitním zprostředkování nabízet jinou úschovu než u banky, notáře nebo advokáta. Otázkou zůstává, co když o poskytnutí úschovy u realitní kanceláře zájemce sám požádá. Zákon je v takovém případě nejasný a lze připustit, že v takovém případě by úschova peněz mohla být poskytnuta přímo zprostředkovatelem.

I přes výše uvedené pochybnosti dostala úschova peněz v realitních kancelářích (u prostředkovatelů) přísnější pravidla (písemná forma, oddělené úschovní účty, informování bank, vedení evidence úschov, zákaz nakládání s prostředky klientů).

Povinnost pojištění

Dalším diskutovaným tématem bylo pojištění realitních zprostředkovatelů. Pro případ škody způsobené svou činností bude realitní zprostředkovatel povinen být nově pojištěn, a to s limitem nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v 1 roce.

Zákon o realitním zprostředkování přinese na realitní trh mnoho změn. Pravidla, která si kladou za cíl poskytnout zájemcům a klientům realitních zprostředkovatelů vyšší ochranu, a která by měla odhalit nepoctivého makléře. V budoucnu teprve uvidíme, zda tato „odlehčená“

verze původního návrhu zákona bude ve výsledku dostačující pro splnění stanoveného cíle „vyčistit“ realitní trh a z profese realitního zprostředkovatele udělat uznávané a pozitivně hodnocené povolání.

??? Nesplňujete podmínky kvalifikace a odbornosti nově připravovaného zákona o realitním zprostředkování?

Máme pro Vás připraveny:

4 možnosti, jak získat profesní kvalifikaci

Zkoušku odborné způsobilosti

(Zkouška odborné způsobilosti se řídí hodnotícím standardem,

Certifikovaný realitní makléř podle § 17 an. zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném znění)

 

 1. Akreditovaný kurz obchodník s realitami zakončený zkouškou odborné způsobilosti
 • Kurz probíhá 4 týdny – školící dny jsou vždy středa, čtvrtek, pátek od 8.30 – 16.30 hod.
 • Tento kurz je koncipován, jak pro začínající realitní makléře, tak i pro realitní makléře, kteří se již v realitním světě pohybují
 • Jednotlivé školící moduly jsou složené z realitní činnosti, co vše by měl realitní makléř vědět, právního minima, stavební a architektonické pojmy, marketingová propagace, psychologie obchodu od A až do Z, Time managementu, a trendy v realitním světě
 • https://www.vrkacademy.cz/produkt/obchodnik-s-realitami/
 1. 4 denní – Přípravný kurz a zkouška odborné způsobilosti
 • Tento kurz je určen realitním makléřům, kteří se již v realitním světě pohybují. Jednotlivé moduly jsou složeny, tak aby Vás co nejvíce připravili na Zkoušku odborné způsobilosti
 • Kurz probíhá 4 dny skládá se – Realitní části, nástroje marketingu a propagaci, Práva, Základních stavebních pojmů v praxi realitního makléře – stavební právo
 • Plus – samostatný den Zkouška odborné způsobilosti
 • https://www.vrkacademy.cz/produkt/pripravny-kurz-4-dny-a-zkouska-odborne-zpusobilosti/
 1. 2 denní – Přípravný kurz a zkouška odborné způsobilosti
 • Tento kurz je určen opravdu ostříleným realitním makléřům, kteří, se v realitním světě pohybují opravdu dlouho a potřebují si ZOZ udělat.
 • Kurz probíhá 2 dny, skládá se – Realitní část, nástroje marketingu a propagaci, Právo, Základní stavební pojmy v praxi realitního makléře, architektonické a stavební pojmy, stavební právo
 • Plus – samostatný den Zkouška odborné způsobilosti
 • https://www.vrkacademy.cz/produkt/pripravny-kurz-na-zkousku-odborne-zpusobilosti/
 1. Zkouška odborné způsobilosti
 • Obsahem je písemný test, praktická a ústní zkouška

https://www.vrkacademy.cz/produkt/zkouska-odborne-zpusobilosti/

Co získáte:

 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace
 • Plastickou kartičku – Certifikovaný realitní makléře
 • Zápis do mapy certifikovaných realitních makléřů – maparealitnichmakleru.cz
 • Slevový kupon na další kurzy VRK Academy

Zkoušku odborné způsobilosti, si dělají i realitní makléři, kteří podmínky – odbornost i kvalifikaci splňují a dělají si to kvůli prestiži a doplnění znalostí.

autor článku: Mgr. Lenka Chalupníčková a Mgr. Radka Králová