723 220 105

info@vrkacademy.cz

VRKacademy.cz / Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

I. totožnost a údaje správce

VRK Prague Company s.r.o.
IČ 27452841
Třebohostická 3069/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114140

(dále jen „Správce“)

 

II. Zpracovávané osobní údaje, účely zpracování, právní základ zpracování, příjemci osobních údajů, oprávněné zájmy Správce

Správce obchoduje s nemovitostmi na realitním trhu v České republice pod obchodní značkou Virtuální realitní kancelář (dále jen „VRK“) a jako realitní kancelář zpracovává osobní údaje svých klientů (dále jen „Klient“) a zájemců o prodej, koupi, pacht, pronájem a podnájem nemovitých věcí (dále jen „Zájemce“). Některé osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Klientů a Zájemců, jiné jsou zpracovávány bez souhlasu Klientů na základě právních předpisů nebo na základě smlouvy uzavřené mezi Správcem a Klientem.

 

2.1. Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy bez souhlasu Klientů a Zájemců

V souvislosti s naší činností pod obchodní značkou Virtuální realitní kancelář zpracováváme bez souhlasu Klientů pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro:

 1. splnění smlouvy, na jejímž základě jsou poskytovány Klientům služby Správce spočívající zejména ve zprostředkování prodeje, koupě, pachtu, pronájmu nebo podnájmu nemovitých věcí a veškerými jednáními s tímto spojenými. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání všech práv a povinností vyplývajících z příslušné smlouvy;
 2. plnění právních povinností Správce, které se na Správce vztahují. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu odpovídající trvání povinností Správce vyplývajících z příslušných právních předpisů;
 3. účely oprávněných zájmů Správce, tj. pro ochranu majetku Správce, vymahatelnost nároků Správce a přímý marketing. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let.

 

Pro výše uvedené účely zpracováváme následující osobní údaje našich Klientů:

 1. jméno a příjmení;
 2. datum narození, rodné číslo / IČO;
 3. číslo průkazu totožnosti;
 4. trvalé bydliště/ sídlo/ místo podnikání;
 5. e-mailová adresa;
 6. telefon;
 7. bankovní spojení.

 

V souvislosti s naší činností pod obchodní značkou Virtuální realitní kancelář zpracováváme bez souhlasu Zájemců pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro:

 1. uspokojení poptávky Zájemce po službách Správce spočívající zejména ve zprostředkování prodeje, koupě, pachtu, pronájmu nebo podnájmu nemovitých věcí a veškerými jednáními s tímto spojenými. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání všech práv a povinností vyplývajících z příslušné poptávky;
 2. plnění právních povinností Správce, které se na Správce vztahují. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu odpovídající trvání povinností Správce vyplývajících z příslušných právních předpisů;
 3. účely oprávněných zájmů Správce, tj. pro ochranu majetku Správce, vymahatelnost nároků Správce a přímý marketing. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let.

 

Pro výše uvedené účely zpracováváme následující osobní údaje našich Klientů:

 1. jméno a příjmení;
 2. rok narození;
 3. Katastrální pracoviště, do jehož působnosti spadá bydliště subjektu údajů;
 4. e-mailová adresa;
 5. telefon.

 

Bez těchto Vašich údajů nemůžeme přijmout Vaši poptávku a/nebo uzavřít s Vámi smlouvu, neboť bychom nemohli dostát našim smluvním a zákonným povinnostem.

 

2.2. Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu

Kromě výše uvedených zákonných výjimek smíme osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů. Udělení souhlasu se zpracováním údajů je dobrovolné a v žádném případě není jeho udělením podmíněno uzavření smlouvy se Správcem. Svůj souhlas k těmto účelům můžete kdykoliv odvolat.

 

Takto zpracováváme osobní údaje za účelem:

 1. nabízení služeb další divize Správce – VRK Academy, a spolupracujících obchodních partnerů uvedených ve Vámi uděleném souhlasu;
 2. marketingového využití, které nám pomáhá lépe poznat Vaše potřeby, vytvářet klientské analýzy a nabízet tomu odpovídající produkty a zkvalitňovat služby poskytované Správcem.

Rozsah nabízených služeb, marketingového využití a též jaké konkrétní údaje pro uvedené účely zpracováváme, záleží na konkrétním souhlasu uděleném se zpracováním osobních údajů. Pokud s tím vyslovíte souhlas, můžeme Vám služby nabízet i prostřednictvím elektronických prostředků (např. SMS, email),  případně předávat Vaše osobní údaje ostatním divizím Správce a spolupracujícím obchodním partnerům za účelem nabídky služeb. Osobní údaje předáváme našim obchodním partnerům výhradně s Vaším souhlasem a pouze v rámci České republiky.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu uchováváme odděleně a jen po dobu uvedenou ve Vašem souhlasu se zpracováním.

 

III. Práva subjektu údajů a jejich realizace

3.1. Právo požadovat přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Toto právo má jak subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, tak subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány bez udělení souhlasu na základě některé ze zákonných výjimek.

 

Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávaly, máte současně právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň k informacím týkajícím se zpracování osobních údajů:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, nebo jim teprve zpřístupněny budou;
 4. doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, případně kritéria pro stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů jakož i práva vznést námitku proti tomuto zpracování či práva k podání stížnosti u dozorového úřadu;
 6. informace o zdroji osobních údajů, nebyly-li osobní údaje získány přímo od Vás (byly-li např. získány z veřejně dostupné evidence);
 7. informaci o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, včetně profilování. V takovém případě máte právo obdržet i informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

 

3.2. Právo na opravu osobních údajů

Pokud máte za to, že Vaše údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požadovat jejich opravu a/nebo doplnění.

 

3.3. Právo na výmaz osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte za určitých okolností právo požadovat, aby osobní údaje byly vymazány, tj. vyloučeny z našich databází.

 

Požadovat výmaz osobních údajů můžete v případě, že:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování osobních údajů (tj. např. zákonné povinnosti Správce);
 3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně, tj. např. bez Vašeho souhlasu, ač jej bylo potřeba nebo bez opory v zákoně;
 4. osobní údaje musí být vymazány ke splnění povinnosti dané právním předpisem.

 

Vymazání osobních údajů není možné v případě, že je stále potřebujeme k plnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních úkonů, pro výkon práva na svobodu projevu a na informace.

 

3.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, zpracování je protiprávní a zároveň nechcete uplatnit právo na výmaz osobních údajů nebo požadujete osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, byť Správce osobní údaje již nepotřebuje, nebo pro případ, že jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů (viz následující bod), můžete požadovat, aby zpracování osobních údajů bylo omezeno.

Je-li zpracování osobních údajů omezeno, může je Správce využívat jen ve velice zúženém rozsahu v případech stanovených zákonem. Pokud se nedorozumění ohledně námitky nepřesnosti osobních údajů apod. vysvětlí, může Správce znovu zahájit zpracování osobních údajů v plném rozsahu. Na to musíte být předem upozorněni.

 

3.5. Právo vznést námitku

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Po vznesení této námitky už Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu používat nebudeme.

Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů (viz výše). Po vznesení této námitky můžeme osobní údaje dále zpracovávat, prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

 

3.6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Bude-li to technicky možné, předáme osobní údaje přímo druhému správci.

Tuto možnost máte pouze v případě, že jsou údaje zpracovávány automatizovaně. Ne všechny údaje, které máme k dispozici, zpracováváme automatizovaně, proto je možné, že ne všechny osobní údaje bude možné převést uvedeným postupem k jinému správci.

 

3.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, jste oprávnění souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemusíte jakkoli odůvodňovat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, k němuž došlo v době po udělení souhlasu před jeho odvoláním.

 

3.8. Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení Evropského parlamentu nebo Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), můžete podat u dozorového úřadu stížnost proti takovému zpracování. Můžete tak učinit jak u dozorového úřadu v členském státě, kde máte bydliště, tak v členském státě, kde se nachází místo Vašeho zaměstnání nebo v členském státě, kde došlo k údajnému porušení.

V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

3.9. realizace práv subjektu údajů

Přejete-li si realizovat jakékoli z výše uvedených práv, vyjma práva podat stížnost dozorovému úřadu, můžete tak učinit následujícími způsoby:

 1. zasláním písemného podání na adresu sídla Správce: Třebohostická 3069/14, Strašnice, 100 00 Praha 10;
 2. zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: info@virtualnirealitnikancelar.cz, info@vrkcz.cz;
 3. prostřednictvím webových stránek Správce: www.virtualnirealitnikancelar.cz.