723 220 105

info@vrkacademy.cz

VRKacademy.cz / Všeobecné obchodní podmínky VRK ACADEMY

Všeobecné obchodní podmínky VRK ACADEMY

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzdělávacího centra společnosti VRK Prague Company s.r.o., IČ 27452841, se sídlem Třebohostická 3069/14, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114140, zastoupené Janem Píbilem, PHD., MBA, jednatelem, vystupující pod obchodní značkou VRK Academy (dále jen „Poskytovatel“) a studenta (dále jen „Objednatel”), které se vztahují ke smlouvě o zajištění výuky (dále jen „Smlouva“).

1.2. Objednatel zajišťuje výuku akreditovaného školení „Realitní zprostředkovatel“ včetně zkoušky odborné způsobilosti a další semináře, webináře, minikurzy a videokurzy (dále společně jen „Kurz“)

II. Uzavření smlouvy

2.1. Smlouva je mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřena poté, co Objednatel vyplní a odešle objednávku, kterou Poskytoval bez dalšího akceptuje. Účinnost Smlouvy nastává uhrazením služeb. Uhrazením se rozumí okamžik připsání platby na účet Poskytovatele.

2.2. Objednatel zašle objednávku Poskytovateli prostřednictvím objednávkového formuláře, který vyplní a elektronicky odešle  na webových stránkách Poskytovatele – www.vrkacademy.cz.

2.3. Obsah smlouvy tvoří nabídka objednaného Kurzu, objednávkový formulář a tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2.4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným ujednáním Objednatele a Poskytovatele.

 

III. Předmět plnění

3.1. Předmětem plnění je výuka odborných témat, a to v podobě akreditovaného školení, semináře, kurzu a minikurzu, která se odehrává v obchodních prostorech Poskytovatele nebo v podobě webináře a videokurzu, kterého se zúčastní každý Objednatel sám prostřednictvím webového rozhraní, který je Objednateli poskytnut v souladu se Smlouvou.

3.2. Kurzy se konají individuálně nebo skupinově v závislosti na konkrétních požadavcích Objednatele, a to dle konkrétní objednávky Objednatele.

3.3. Cena Kurzu je stanovena zvlášť u každého nabízeného Kurzu.

3.4. Předmětem plnění není dodávka studijních materiálů. Studijní materiály mohou být k zakoupení u dodavatele, nejsou však zahrnuty v cenách kurzů. Je dobrou vůlí poskytovatele, zda k výuce poskytne nějaké materiály.

3.5. Kontaktní osobou Poskytovatele ve věcech plnění je Kateřina Štěpánková: email: info@vrkacademy.cz.

3.6. Poskytovatel výuku poskytuje pouze prostřednictvím kvalifikovaných lektorů s potřebnými znalostmi k výuce.

3.7. Lektor má dostatečné vzdělání a zkušenosti, které mu umožňují vést plnohodnotnou a komplexní výuku.

 

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit poskytování výuky kvalifikovanými lektory.

4.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo z důvodu technických, organizačních, případně jiných neočekávaných důvodů, ale zejména při nedostatečném počtu zájemců, zrušit plánovaný termín Kurzu. O případném zrušení Kurzu bude Objednatel informován telefonicky nebo e-mailem. V tomto případě bude již přihlášeným Objednatelům nabídnut ze strany Poskytovatele náhradní termín nebo bude cena za Kurz vrácena v plné výši bez jakýchkoliv storno poplatků.

 

V. Práva a povinnosti objednatele

5.1. Objednatel je povinen uhradit cenu za objednaný Kurz.

5.2. Odmítne-li se Objednatel v době kratší 14 dnů před konáním Kurzu bez závažného důvodu (uznaného oběma stranami) zúčastnit Kurzu, považují se povinnosti Poskytovatele za splněné a Poskytovateli vzniká právo na úhradu objednaného Kurzu. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním ani pracovním životě Objednatele. Za závažný důvod se považuje onemocnění Objednatele prokázané lékařskou zprávou.

5.3. Při platbě bankovním převodem je Objednatel povinen použít variabilní symbol v souladu s pokyny Poskytovatele.

5.4. Objednatel se může zúčastnit školení „Obchodník s realitami“ v minimálním rozsahu 80 ti %. Nařízení MŠMT vyžaduje minimálně 80 ti % účast na školení Obchodníka s realitami. Nepřítomnost neopravňuje Objednatele k finanční náhradě. Pokud se nepřítomný Objednatel omluví a prokáže se dokladem o dočasné pracovní neschopnosti či dokladem o ošetřování člena rodiny, lze Objednateli nabídnout bezplatné pokračování ve stejném školení v jiném termínu, a to do 6ti měsíců od započetí studia.

 

VI. Cena Kurzu

6.1. Cena Kurzu je vždy uvedena u jednotlivých dílčích Kurzů v nabídce Poskytovatele na webových stránkách www.vrkacademy.cz.

 

VII. Platební podmínky

7.1. Závaznou rezervaci místa v Kurzu potvrdí Poskytovatel Objednateli až po uhrazení plné výše ceny Kurzu. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný Kurz a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.

7.2. Objednatel objednává a hradí Kurz bankovním převodem nebo platební kartou. Poskytovatel zašle Objednateli na jeho email, který vyplnil v objednávce, zálohovou fakturu se všemi platebními údaji.

7.3. Poskytovatel vystaví Objednateli fakturu v plné výši Kurzu.  Objednatel je povinen uhradit nejpozději 14 dnů před konáním Kurzu. Závazná rezervace místa na Kurzu vzniká teprve uhrazením ceny Kurzu v plné výši.

7.4. Po uhrazení Kurzu a připsání peněz na účet Poskytovatele přijde Objednateli  v termínu předepsaném zákonem na email daňový doklad.

7.5. Při neúčasti Objednatele (nebo jeho náhradníka) cenu Kurzu nevracíme. Zaplacenou cenu Kurzu vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Cenu Kurzu vracíme, pokud došlo ke zrušení akce z naší strany.

7.6. Podle zákona o DPH je cena seminářů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle Poskytovatele a na webových stránkách www.vrkacademy.cz.

8.2. Vyplněním přihlášky do Kurzu Objednatel potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. V případě rozporu mezi Všeobecnými obchodními podmínkami a jakoukoliv jinou informací poskytnutou Poskytovatelem Objednateli, mají přednost Všeobecné obchodní podmínky.

8.3. V případě, že se kterékoli ustanovení Všeobecných obchodních podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

8.4. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

8.5. Znění těchto obchodních podmínek je pro Objednatele a Poskytovatele závazné.

8.6. Prohlášení – zájemce prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich obsahu plně porozuměl.

8.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.